Sveuciliste Vitez
U četvrtak 99. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona
U četvrtak 99. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona
Aktuelno

U četvrtak 99. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona

Premijer Srednjobosanskog kantona zakazao je 99. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona koja će se održati u Travniku, u četvrtak, 20.9.2018. godine u Travniku.

Za sjednicu je predviđen sljedeći

D N E V N I     R E D

 

1.Zapisnik sa 98. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – Stručna služba Vlade Kantona
2. Izvještaji o radu ministarstava za period 1.1.-30.6. 2018. godine
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo pravosuđa i uprave
c) Ministarstvo financija
d) Ministarstvo privrede
e) Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
f) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
g) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
h) Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
3. Izvještaji o radu Kantonalnih uprava i upravnih organizacija za period 1.1.- 30.6.2018.g.
a) Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
b) Kantonalna uprava za branioce
c) Kantonalna uprava za geodetske i imovinsko-pravne poslove
d) Kantonalni zavod za urbanizam i zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa
e) Kantonalni arhiv
f) Kantonalna direkcija za ceste
4. Izvještaji o radu samostalnih službi i ureda za period 1.1.- 30.6.2018.g.
a) Stručna služba Vlade
b) Ured za zakonodavstvo
c) Služba za zajedničke poslove
d) Ured za javne nabavke
e) Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
f) Kabinet premijera Kantona
5. Izvještaj o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona i konsolidovani periodični izvještaj za 1.1.-30.6.2018. godine – Ministarstvo finansija

6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinanciranje Međunarodnog privrednog sajma „ZEPS 2018“ – Ministarstvo privrede

7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz tekuće zalihe budžeta za JU „Dom zdravlja“ Gornji Vakuf-Uskoplje – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz tekuće zalihe budžeta za potporu liječenja ZelkaidaDautovića – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike

9. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova

a) za nabavku pištolja
b) za nabavku kaciga
c) za izradu glavnog projekta za izgradnju zgrade PS Donji Vakuf
d) za automatizaciju procesa izdavanja prekršajnih naloga na osnovu fotografija

10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računara za potrebe Skupštine Kantona – predstavnik Skupštine

11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku i ugradnju licence CISCO ASA 5505 10-to – 50 za potrebe Službe za zajedničke poslove – Služba za zajedničke poslove

12.Saglasnost za pokretanje postupka za rekonstrukciju arhivskog prostora u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

a)Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku

13Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku regala za smještaj arhivske građe u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave

a)Rješenje o imenovanju Komisije za javnu nabavku

14.Saglasnost za prijem pripravnika – volontera u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
15. Saglasnost za produženje ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
16.Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanje, nauke, kulture i sporta
17. Informacija o zahtjevima za kapitalna sredstva ( po zaključku Vlade) – Ministarstvo financija
18. Informacija o visini isplaćenih sredstava po osnovu naknade za nematerijalnu štetu iz Budžeta Kantona – Ministarstvo financija
19.Informacija oponudi BNT „Poslovni sustav“ d.d. Novi Travnik za prodaju poslovnog prostora za smještaj PS Novi Travnik – Ministarstvo unutrašnjih poslova
20. Inicijativa za preimenovanje Partnerske grupe za razvoj – Ured za evropske integracije

Vlada Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!