Osnovna škola "Dolac" dobiva novi kotao na čvrsto gorivo
Osnovna škola "Dolac" dobiva novi kotao na čvrsto gorivo - photo: Agencija DAN
Aktuelno

Osnovna škola “Dolac” dobiva novi kotao na čvrsto gorivo

U četvrtak će se u Travniku održati 108. sjednica Vlade Srednjobosanskog kantona za koju je predviđen sljedeći 

D N E V N I    R E D

 1. Zapisnik sa 107.redovne i 35.vanredne sjednice Vlade – sekretar Vlade
 2. Mišljenje na Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Srednjobosanskog kantona – Administrativnakomisija Skupštine  Kantona
 3. Mišljenje na Nacrt Strategije za mlade Srednjobosanskog kantona – Stručna služba
 4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kancelarijskog namještaja – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sanaciju mokrog čvora u Općinskom sudu u Jajcu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku i ugradnju PVC stolarije na zgradi Vlade – Služba za zajedničke poslove
 7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za isplatu štete od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za stručno usavršavanje prosvjetnih djelatnika u 2018. godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke , kulture i sporta
 10. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti školama za sklapanje ugovora o djelu za upražnjena radna mjesta za školsku 2018/19 (2x) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta
 11. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kancelarijskog namještaja – Stručna služba Vlade
 12. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za plaćanje I. privremene situacije za izvođenje radova na zgradi Depoa Kantonalnog arhiva (Druga faza) – Kantonalni arhiv
 13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za plaćanje nadzora nad izvođenjem radova II. faze zgrade Depoa Kantonalnog arhiva – Kantonalni arhiv
 14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje troškova po Rješenju Ureda za razmatranje žalbi – Ministarstvo finansija
 15. Prijedlog odluke o davanju ovlaštenja ministru unutrašnjih poslova za poduzimanje pravnih radnji u ime Vlade Kantona u vezi sa izgradnjom zgrade Policijske stanice Kreševo – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 16. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponudžača za usluge štampanja knjiga, obrazaca i dr. – Ured za javne nabavke
 17. Saglasnost za povećanje priključne snage električne energije za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
 18. Saglasnost za nabavku računarske opreme za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku -Ministarstvo pravosuđa i uprave
 19. Saglasnost za nabavku fotokonduktora i printera za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 20. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za podršku sistemu „e“ Vlada – Stručna služba Vlade
 21. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za podršku sistemu „e“ Sabor – Stručna služba Skupštine
 22. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za poslove snimanja sjednica Skupštine Kantona – Stručna služba Skupštine
 23. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za tehničku podršku za potrebe Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
 24. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
 25. Suglasnost za pokretanje postupka nabavke kotla na čvrsto gorivo za potrebe OŠ „Dolac“ Travnik – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, kulture i sporta
 26. Izvještaj o obavljenim revizijama Odjela za internu reviziju za četvrti kvartal 2018. godine – Ministarstvo finansija
 27. Revizija putnih naloga
 28. Revizija usluga reprezentacije
 29. Izvještaj o dodijeljenim jednokratnim pomoćima u 2018. godini – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 30. Informacija o Odluci Upravnog vijeća Kliničko univerzitetskog centra Sarajevo – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 31. Informacija o održanom sastanku u cilju rješavanja problematike neizvršenja domaćih sudskih presuda na teret Budžeta Kantona – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 32. Informacija o Odluci Komiteta ministara Vijeća Evrope u procesu nadzora nad implementacijom presude „Spahić i drugi protiv BiH“ – Ministarstvo pravosuđa i uprave
 33. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu januar 2019. godine – Stručna služba Vlade
 34. Ministarstvo privrede
 35. Ministarstvo pravosuđa i uprave
 36. Ministarstvo unutrašnjih poslova
 37. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu januar 2019. godine – Stručna služba Vlade
 38. a) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (2x)
 39. b) Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
 40. c) Ministarstvo obrazovanja, nauke ,kulture i sporta

            33.Razrješenja i imenovanja

 1. a) Rješenje o razrješenju člana Školskog odbora u OŠ „Ivan Goran Kovačić“ Gojevići, Fojnica – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

                b) Suglasnost za raspisivanje natječaja za imenovanje člana Školskog odbora u OŠ“Ivan Goran Kovačić“ Gojevići, Fojnica – Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

Vlada SBK/KSB / Agencija DAN

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!