Služba za civilnu zaštitu Općine Travnik: Obuka građana za postupanje u slučaju zemljotresa
Služba za civilnu zaštitu Općine Travnik: Obuka građana za postupanje u slučaju zemljotresa
Aktuelno

Općina Travnik: Javni poziv na drugu Javnu raspravu

Javni poziv na drugu Javnu raspravu o Nacrtu provedbenih prostorno – planskih dokumenata

Izmjena i dopuna dijela Regulacionog plana “HPBŠ“ lokalitet „Rozencvajg – Zelena pijaca – Čabruša – Bosanska ulica – Obdanište, Travnik

Izmjena i dopuna Regulacionog plana „Centar I“ lokalitet „Centar I – Zenjak – Centralni gradski trg“ Travnik

Služba za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove, kao Nosilac pripreme izrade prostorno – planske dokumentacije, a u skladu sa Programom i planom uključivanja javnosti, organizuje drugu Javnu raspravu o Nacrtu provedbenih prostorno-planskih dokumenata na području užeg urbanog područja Travnik, čija izrada je u toku.

Nakon održane Javne rasprave o Nacrtu provedbenih prostorno-planskih dokumenata, na kojoj su iznesene, pored ostalih, primjedbe na planom definisanu maksimalnu spratnost svih objekata u ulici Bosanska, te je Nosilac pripreme izrade Planova pokrenuo aktivnosti za Aerofotogrametrijsko snimanje bespilotnom letjelicom – dronom u svrhu izrade digitalnog modela fasada sa obje strane ulice Bosanska i Donja čaršija, koje je izradio i obradio GEODET d.o.o. Sarajevo, i koje je korišteno u postupku izrade Elaborata valorizacije građevinskog fonda u ulici Bosanska u granicama izmjene i dopune dijela Regulaconog plana HPBŠ lokalitet „Rozencvajg – Zelena pijaca – Čabruša – Bosanska ulica – Obdanište i u granicama Izmjene i dopune Regulacionog plana „Centar I“ lokalitet „Centar I – Zenjak – Centralni gradski trg“ Travnik, od strane Komisije, koju je imenovao Načelnik općine.

Članovi Komisije će prezentirati Elaborat, kojim su definisani detaljni urbanističko-tehnički uslovi za objekte u ulici Bosanska, i koji će se ugraditi u konačni prijedlog planske dokumentacije i biti sastavni dio Odluke o provođenju Planova.

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt planskih dokumenata, mogu se dostaviti u pisanoj formi Nosiocu pripreme odnosno Službi za urbanizam, građenje, katastar i imovinsko-pravne poslove, koja organizuje i sprovodi drugu Javnu raspravu, a najkasnije 7 dana nakon održane Javne rasprave.

Druga Javna rasprava o Nacrtu provedbenih prostorno-planskih dokumenata, održati će se dana 07.11.2019. godine (četvrtak) u 16,00 u Velikoj sali u zgradi Općine Travnik.

Općina Travnik

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!