OPĆINA TRAVNIK: Javni oglas za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme
photo: Agencija DAN
Aktuelno

OPĆINA TRAVNIK: Javni oglas za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme

Na osnovu člana 20. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službne novine Federacije BiH“, broj: 49/05), a u vezi sa članom 23., 24. i 28. istog Zakona, te člana 62. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik (“Službene novine Općine Travnik”, broj: 8/17), načelnik Općine Travnik r a s p i s u j e

J A V N I     O G L A S
za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme
na radno mjesto viši referent likvidator

Naziv radnog mjesta:

– Viši referent likvidator u Službi za ekonomsko-financijske poslove
– 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

Opis poslova: 
– obavlja računsku kontrolu ulaznih računa i kontrolu dokumenata u smislu likvidnosti dokumenata,
– vodi pomoćne knjige ulaznih računa,
– obračunava plaće i druga lična primanja službenika i namještenika u službama uprave
– obavlja obračun svih vrsta naknada, likvidira sve račune i putne naloge,
– radi mjesečne izvještaje o plaćama – MIP – 1023
– vodi lične kartone radnika,
– izrađuje statističke izvještaje,
– obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika.

Pored općih uslova propisanih članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost, da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH), kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik i to:
– SSS završena ekonomska škola,
– 10 mjeseci radnog staža,
– položen stručni ispit,
– poznavanje rada na računaru.

Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene foto-kopije):
– Izvod iz matične knjige rođenih;
– Uvjerenje o državljanstvu;
– Diplomu o završenoj stručnoj spremi;
– Dokaz o radnom stažu u struci – uvjerenje poslodavca;
– Dokaz o poznavanju rada na računaru – certifikat;
– Dokaz da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpuštan iz organa državne službe, a što se dokazuje:
– Ovjerenom izjavom kandidata – odnosi se na kandidate koji nisu radili u organima državne službe ili su nezaposleni;
– Uvjerenjem organa državne službe ako je kandidat bio zaposlen u organu državne službe;
– Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH.

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na javni oglas, već će se navedeni dokaz dostaviti prije donošenja rješenje o prijemu u radni odnos.

Napomena za sve kandidate:

Odluku o izboru kandidata po ovom raspisanom javnom oglasu donosi rukovodilac organa državne službe Općine Travnik, odnosno općinski načelnik, a na osnovu prijedloga Komisije za izbor koja će razmotriti sve pristigle prijave i utvrditi rang listu uspješnih kandidata u skladu sa uslovima javnog oglasa.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen u dnevnim listovima: „Oslobođenje“, „Večernji list“, te na web stranici i oglasnoj ploči Općine Travnik.

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom, uz obavezne podatke za kontakt, dostaviti putem pošte ili lično na adresu: Općina Travnik, Komisiji za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto viši referent likvidator, Konatur bb, 72270 Travnik.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

N A Č E L N I K

Admir Hadžiemrić dipl.ecc

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!