OGLAS ZA POSAO: Općina Travnik prima dva namještenika na neodređeno vrijeme
photo: Agencija DAN
Aktuelno

OGLAS ZA POSAO: Općina Travnik prima dva namještenika na neodređeno vrijeme

Broj: 01-821/18

Datum: 26.04.2018. godine

Na osnovu člana 20., 23. i 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH („Službne novine Federacije BiH“, broj: 49/05) i člana 31. i 111. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik (“Službene novine Općine Travnik”, broj: 1/18), načelnik Općine Travnik r a s p i s u j e

 

J A V N I  O G L A S

za prijem u radni odnos namještenika na neodređeno vrijeme 

 

Naziv radnog mjesta:

 1. Viši referent za komunalnu oblast u Službi za zajedničke i komunalne poslove – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme
 2. Viši referent tehnički sekretar u Službi za razvoj, privredu i vanprivredu – 1 (jedan) izvršilac na neodređeno vrijeme

 

Pozicija 1. – opis poslova:

 • vrši izradu zahtjeva za usluge održavana javnih površina, kao i zelenih površina, održavanje javne rasvjete, izrada zahtjeva za zimsko održavanje lokalnih kategorisanih i nekategorisanih cesta i ulica, redovno održavanje cesta i ulica, kao i makadamska cesta
 • vrši izradu planova i programa za održavanje javnih površina kao i javnih i zelenih površina, redovno održavanje cesta i gradskih kao i makadamskih cesta, horizontalne i vretikalne signalizacije, prikupljanje podataka za iradu programa aktivnosti April – mjesec čistoće
 • vrši izradu i dostavu informacija iz komunalnih oblasti (redovno održavanje cesta, zimsko održavanje cesta i sl.)
 • prati provođenje programa održavanja čistoće javnih površina i održavanja javnih zelenih površina
 • prati stanje u pogrebnoj djelatnosti
 • vrši izdavanje potvrda o životu i potvrda o izdržavanju, za potrebe građana
 • obavlja i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika

 

Pozicija 2. – opis poslova:

 • Vrši korespodenciju za potrebe Službe
 • Vrši trebovanje kancelarijskog materijala za ppotrebe Službe
 • Vodi evidenciju prisustva na poslu uposlenih za potrebe Službe
 • Vodi Protokol interne pošte
 • Vodi Knjigu naloga
 • Vrši prevod potrebnih dokumenata sa bosanskog na engleski, odnosno, sa engleskog na bosanski
 • Vodi evidenciju o korespodenciji Službe i formira bazu podataka korespodencije Službe
 • Vrši i druge poslove po nalogu pomoćnika načelnika

Opći uslovi propisani članom 24. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH za poziciju 1. i 2. su: državljanstvo BiH, punoljetnost, opća zdravstvena sposobnost, da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpuštan iz organa državne službe kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno BiH i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH.

 

Posebni uslovi predviđeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji službi za upravu Općine Travnik za poziciju 1. su:

 • SSS ekonomski tehničar
 • 10 mjeseci radnog staža
 • položen stručni ispit
 • poznavanje rada na računaru

 

Posebni uslovi za poziciju 2. su:

 • SSS, ekonomski tehničar ili druga SSS tehničkog smijera,
 • 10 mjeseci radnog staža
 • položen stručni ispit
 • poznavanje engleskog jezika
 • poznavanje rada na računaru

 

Uz prijavu na javni oglas potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju (originale ili ovjerene foto-kopije):

 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Uvjerenje o državljanstvu;
 • Diplomu o završenoj stručnoj spremi;
 • Dokaz o radnom stažu u struci nakon završene SSS– uvjerenje izdato od strane sadašnjeg ili ranijeg poslodavca iz kojeg se vidi na kojem je radnom mjestu kandidat radio kod poslodavca kod kojeg je/bio zaposlen, te koji je stepen stručne spreme bio predviđen za to radno mjesto i koliko je na tim poslovima ostvario radnog staža ili uvjerenje PIO/MIO ukoliko su u navedenom uvjerenju popunjene, pored ostalih i kolone stepena stručne spreme koji predstavljaju obilježje „školske spreme koja se traži na radnom mjestu“ i šifre radnog mjesta, odnosno ukoliko su u njih unesene šifre stepena stručne spreme i šifre radnog mjesta koje je zaposlenik obavljao odnosno obavlja (ne dostavljati kopiju radne knjižice ili listing PIO/MIO);
 • Dokaz o poznavanju rada na računaru – certifikat;
 • Dokaz o poznavanju engleskog jezika – certifikat – za poziciju 2 (certifakt može biti izdat od škole ili druge institucije koja se bavi edukacijom stranih jezika, bez obzira nalazi li se u BiH ili izvan nje.  Kao dokaz o poznavanju engleskog jezika može se priložiti diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za znanje engleskog jezika).
 • Dokaz da u posljednje 2 godine od dana objavljivanja oglasa kandidat nije otpuštan iz organa državne službe, a što se dokazuje:
  • Ovjerenom izjavom kandidata – odnosi se na kandidate koji nisu radili u organima državne službe ili su nezaposleni;
  • Uvjerenjem organa državne službe ako je kandidat bio zaposlen u organu državne službe;
 • Ovjerena izjava kandidata da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava BiH.

 

U radni odnos može biti primljen kandidat koji nema položen stručni ispit, s tim da je isti dužan položiti kako je to predviđeno članom 32. Zakona o namještenicima u organima državne službe u Federaciji BiH (“Službene novine FBiH”, broj 49/05).

Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti kandidati nisu dužni priložiti uz prijavu na javni oglas, već će se navedeni dokaz dostaviti prije donošenja rješenje o prijemu u radni odnos.

Napomena za sve kandidate:

Odluku o izboru kandidata po ovom raspisanom javnom oglasu donosi rukovodilac organa državne službe Općine Travnik, odnosno općinski načelnik, a na osnovu prijedloga Komisije za izbor koja će razmotriti sve pristigle prijave i utvrditi rang listu uspješnih kandidata u skladu sa uslovima javnog oglasa.

Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, a bit će objavljen u dnevnim listovima: „Oslobođenje“, „Večernji list“, „Dnevni avaz“, te na web stranici i oglasnoj ploči Općine Travnik.

Prijave sa kratkom biografijom i potrebnom dokumentacijom, uz obavezne podatke za kontakt, dostaviti putem pošte ili lično na adresu: Općina Travnik, Komisiji za prijem namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto _________(naznačiti za koje radno mjesto), Konatur bb, 72270 Travnik.

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Općina Travnik

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!