OGLAS ZA POSAO: JU Bolnica Travnik prima 3 izvršioca na određeno vrijeme
OGLAS ZA POSAO: JU Bolnica Travnik prima 3 izvršioca na određeno vrijeme - photo: Agencija DAN
Aktuelno

OGLAS ZA POSAO: JU Bolnica Travnik prima 3 izvršioca na određeno vrijeme

Na osnovu donešene odluke o raspisivanju oglasa od 3.4.2019.godine, v.d.Direktor Javne ustanova Bolnica Travnik,
r a s p i s u j e

O G L A S
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

1) Akušerkajedan izvršioc – za obavljanje poslova akušerke u Ginekološko porođajnoj službi na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine

2) Medicinska sestra –tehničar2 izvršioca – za obavljanje poslova medicinske sestre –tehničara u Službi neorilogije i psihijatrije na poslovima medicinske sestre – tehničara na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja

USLOVI: Pored Zakonom propisanih opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i sljedeće uslove:

Pod tačkom 1)
-Završenu srednju medicinsku školu akušerskog smjera
-1 godina radnog iskustva i
-važeća licenca za samostalan rad

Pod tačkom 2)
-Završenu srednju medicinsku školu opšteg smjera
-1 godina radnog iskustva i
-važeća licenca za samostalan rad.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti:

– Prijavu (vlastoručno potpisanu) uz širu biografiju
– Ovjerenu kopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školiza tačku 1) akušerskog smjera za tačku 2) opšteg smjera
– Ovjerena kopija svjedožbi I,II,III i IV razreda za tačku 1) akušerskog smjera i za tačku 2) opšteg smjera
– Ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za tačku 1) akušerku i za tačku 2) medicinsku sestru
– Važeću licencu za samostalan rad
– Potvrda o radnom iskustvu
– Nezaposleni, uvjerenje o nezaposlenosti
– Općinsko uvjerenje o pripadnosti porodici poginulih pripadnika OSBiH.

Oglas se objavljuje u dnevnom listu „Oslobođenje“, na web stranici J.U.Bolnica Travnik i Službi za zapošljavanje Općine Travnik.

Oglas ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Sa kandidatima koji ispunjavaju uslove tražene oglasom Komisija za prijem u radni odnos će održati intervju a po potrebi i praktični ispit.

Napomena: Izabrani kandidat će biti u obavezi da u određenom roku dostaviti ljekarsko uvjerenje kao dokaz da njegovo zdravstveno stanje i psihofizičke sposobnosti odgovaraju uslovima radnog mjesta na koje bude primljen.

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa sa obavezno naznačenim brojem telefona, dostaviti na adresu:

J.U. Bolnica Travnik sa naznakom za “Komisija za prijem u radni odnos“ ”,

ul. Kalibunar bb. Travnik.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

JU Bolnica Travnik/Agencija DAN

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!