Objavljen Javni poziv za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Općine Travnik za 2017.godinu
Aktuelno

Objavljen Javni poziv za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Općine Travnik za 2017.godinu

Na osnovu člana 95. Statuta Općine Travnik (Prečišćeni tekst “Službene novine Općine Travnik“, broj 11/05), odredbi Programa novčanih poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje općine Travnik za 2017.godinu(“Službene novine Općine Travnik”, broj: 10/17), načelnik Općine Travnik, r a s p i s u j e

 

J A V N I    P O Z I V

za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Općine Travnik

 za 2017.godinu

 

I

Pravo na ostvarivanje poticaja imaju sva fizička lica koja ispunjavaju opće i dodatne kriterije te koji blagovremeno, u roku propisanom Javnim pozivom podnesu zahtjev za poticaj sa potrebnom dokumentacijom.

 

II

Vrste poticaja

 1. Nabavka i dodjela stočne hrane za muzne krave
 • Općina Travnik će izvršiti nabavku stočne hrane koja će biti dodijeljena odabranim korisnicima.
 • Količina hrane koja će biti dodijeljena korisniku je 500,00 kg.
 • Broj korisnika će zavisiti od količine nabavljene stočne hrane.
 • Ukoliko ne bude dovoljan broj korisnika koji ispunjavaju uslove, nabavljena količina stočne hrane će se rasporediti na korisnike koji ispunjavaju uslove.
 1. Nabavka i dodjela hrane za tov svinja
 • Općina Travnik će izvršiti nabavku hrane za tov svinja koja će biti dodijeljena odabranim korisnicima.
 • Količina hrane koja će biti dodijeljena korisniku je 500,00 kg.
 • Broj korisnika će zavisiti od količine nabavljene hrane za tov svinja
 • Ukoliko ne bude dovoljan broj korisnika koji ispunjavaju uslove, nabavljena količina stočne hrane će se rasporediti na korisnike koji ispunjavaju uslove.
 1. Dodjela muzilica
 • Općina Travnik će izvršiti nabavku muzilica za krave (kanta zapremine 18 litara), koje će biti podijeljene odabranim aplikantima. Broj korisnika će zavisiti o broju nabavljenih muzilica.

 

III

Odabir korisnika poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Općine Travnik  za 2017.godinu vršit će se na osnovu dole navedenih ktriterija, a koje je potrebno argumentirati navedenom potrebnom dokumentacijom:

Pravo na ostvarivanje poticaja ima poljoprivredni proizvođać koji ispunjava sljedeće uslove:

 • da ima mjesto prebivališta u Općini Travnik
 • da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava i Registar klijenta
 • za vrstu poticaja “Nabavka i dodjela stočne hrane za muzne krave” da posjeduje najmanje 3 muzne krave
 • za vrstu poticaja “Nabavka i dodjela stočne hrane za tov svinja” da posjeduje najmanje 3 tovne svinje težine preko 40 kg
 • za vrstu poticaja “Nabavka i dodjela muzilica” da nema više od 10 krava.

 

Listu prioriteta za kandidate koji ispunjavaju uslove iz prethodnog stava utvrdit će Odbor za poljoprivredu Općinskog vijeća, a na osnovu sljedećih kriterija:

Rbr. KRITERIJI INDIKATOR BR. BODOVA MAX BODOVI
1. Materijalno socijalni položaj –     prihod od              0 KM             po članu domaćinstva 35 35
–     prihod od      1,00 – 99,00 KM   po članu domaćinstva 25
–     prihod od 100,00 – 149,00 KM po članu domaćintva 20
–     prihod od 150,00 –  199,00 KM po članu domaćinstva 15
–     prihod od 200,00 – 249,00 KM po članu  domaćinstva 10
–     prihod od 250,00 – 299,00 KM po članu domaćinstva 5
–     prihod preko      300,00 KM    po članu domaćinstva 0
2. Broj članova domaćinstva 1 član 2 12
2 člana 4
3 člana 6
4 člana 8
5 članova 10
6 i više članova 12
3. Broj djece koja se školuju 1 dijete 2 6
2 djece 4
3 i više djece 6
4. Podnositelj zahjeva je povratnik DA 5 5
NE 0
5. Podnositelj zahtjeva je demobilisani borac DA 5 5
NE 0
6. Podnositelj zahtjeva je RVI DA 5 5
NE 0
7. Podnositelj je član porodice poginulih boraca DA 5 5
NE 0
MAKSIMALAN BROJ BODOVA 73

 

IV

Kod prijave za ostvarenje poticaja podnosioci zahtjeva su dužni obavezno dostaviti sljedeću dokumentaciju (orginal ili ovjerenu kopiju):

 • Uvjerenje o prebivalištu – Potvrda CIPS-a
 • Potvrda o upisu u RPG i RK izdata od nadležne općinske službe
 • Potvrda A1-17 izdata od strane Veterinarske stanice o vrsti i broju stoke koju podnosioc posjeduje
 • Kućna lista izdata od mjesne zajednice
 • Za sve punoljetne članove domaćinstva dostaviti sljedeće:
 • za zaposlene, potvrdu o prihodima (platnu listu za posljednju isplaćenu platu ovjerenu od strane poslodavca ,original; za pezionere posljednji ček od penzije, original),
 • za nezaposlene, potvrda o nezaposlenosti (potvrda Zavoda za zapošljavanje),
 • za nezaposlene koji se ne nalaze u evidenciji Zavoda za zapošljavanje potvrdu Fonda PIO/MIO da nije osiguran ni po kojem osnovu.

Za dodatno bodovanje dostaviti:

 • za djecu koja se školuju – Potvrda o školovanju
 • za povratnike – Potvrda nadležne općinske službe
 • za demobilisane borce – Potvrda Nadležne grupe za pitanja evidencije iz oblasti vojne obaveze (bivši Vojni odsjek – Vojna pošta)
 • za RVI – Povrda nadležne općinske službe
 • za članove porodice poginulih boraca – Potvrda nadležne općinske službe

Svi poljoprivredni proizvođači koji su u prethodnoj godini ostvarili pravo na poticaj (muzilice), ove godine ne mogu ostvariti pravo po istom osnovu.

Iz jednog domaćinstva pravo na poticaj može ostvariti samo jedna osoba, po jednoj vrsti poticaja.

Javni poziv za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje Općine Travnik

za 2017.godinu ostaje otvoren od 11.12.2017.g. do 29.12.2017.g.

Prijave na Javni poziv sa prijavnim obrascem i potrebnom dokumentacijom predaju se na Protokol Općine Travnik ili putem pošte na adresu:

“Općina Travnik, Služba za razvoj, privredu i vanprivredu

Ul. Konatur bb, 72270 Travnik”

Prijavni obrazac se može preuzeti na web stranici Općine Travnik (www.opcinatravnik.com.ba) i na protokolu Općine.

Prijave se podnose u zatvorenoj koverti sa naznakom “Prijava na javni poziv za dodjelu poticaja za unapređenje poljoprivredne proizvodnje”. “Ne otvaraj”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Odbor za poljoprivredu Općinskog vijeća Travnik će nakon završenog bodovanja pristiglih prijava objaviti Rang listu aplikanata na oglasnim pločama i web stranici Općine Travnik.

 

   N  A  Č  E  L  N  I  K

 Admir Hadžiemrić, dipl.ecc.

PREUZIMANJE DOKUMENATA

 

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!