JU Bolnica Travnik: Oglas za prijem u radni odnos
JU Bolnica Travnik: Oglas za prijem u radni odnos - photo: Agencija DAN
Aktuelno

JU Bolnica Travnik: Oglas za prijem u radni odnos

Na osnovu donešene odluke o raspisivanju oglasa broj: 10-3251 od 15.4.2019. godine, v.d. Direktor Javne ustanova Bolnica Travnik, r a s p i s u j e:

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme

1) Higijeničarka – servirka – jedan izvršioc – za obavljanje poslova higijeničarke servirke u Administrativnoj službi u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja

2) Medicinska sestra -tehničar – jedan izvršloc- za obavljanje poslova medicinske sestre – tehničara u Službi neurologije i psihijatrije na poslovima medicinske sestre -tehničara u radni odnos na određeno vrijeme do povratka radnice sa bolovanja

3) Medicinska sestra – tehničar – dva izvršioca – za obavljanje poslova instrumentarke u Hirurškoj službi u radni odnos na određeno vrijeme u trajanju od 1 godine

USLOVI: pored Zakonom propisanih opštih uslova, kandidati treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:

Pod tačkom 1) -Završenu osmogodišnju školu

Pod tačkom 2) i  tačkom 3) -Završenu srednju medicinsku školu opšteg smjera, -položen stručni ispit, -1 godina radnog iskustva i -važeća licenca za samostalan rad.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni dostaviti:

Prijavu (vlastoručno potpisanu) uz širu biografiju

Pod tačkom 1) Ovjerenu kopiju svjedožbe o završenoj osmogodišnjoj školi

Pod tačkom 2 i 3) Ovjerenu kopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi opšteg smjera

Pod tačkom 2) i 3) Ovjerene kopija svjedožbi I,II,III i IV razreda opšteg smjera

Pod tačkom 2) i 3) Ovjerena kopija uvjerenja o položenom stručnom ispitu za medicinsku sestru

Pod tačkom 2) i 3) – Važeću licencu za samostalan rad

Pod tačkom 2) i 3) – Potvrda o radnom iskustvu

Nezaposleni – Uvjerenje o nezaposlenosti

Općinsko uvjerenje o pripadnosti porodici poginulih pripadnika OSBiH

Oglas se objavljuje dana 18.4.2019.godine na oglasnoj ploči Službe za zapošljavanje Općine Travnik i web stranici J.U.Bolnica Travnik i ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja.

Zadnji dan prijave na oglas je 26.4.2019. godine (petak)

Prijave na oglas sa dokazima o ispunjavanju uslova oglasa sa obavezno naznačenim brojem telefona, dostaviti na adresu: J.U. Bolnica Travnik sa naznakom za “Kadrovski referent”, ul. Kalibunar bb., Travnik.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

JU Bolnica Travnik/Agencija DAN

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!