Arhiva

JAVNI OGLAS: Prijem pripravnika u Ministarstvo odbrane BiH

Na osnovu člana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 26/04, 7/05, 60/10 i 32/13), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, br. 52/05 i 102/09) i Odluke o raspisivanju javnog oglasa za prijema pripravnika u Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, broj: 10-34-1-941/16 od 24.02.2016. godine i broj: 10-34-1-941- 1/16 od 29.02.2016. godine, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS
za prijem pripravnika u Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine

1. Pripravnik – diplomirani pravnik, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja – jedan (1) izvršilac;

2. Pripravnik – diplomirani ekonomista, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja, – dva (2) izvršioca;

3. Pripravnik – diplomirani ekonomista poslovne ekonomije, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja -dva (2) izvršioca;

4. Pripravnik – diplomirani menadžer bezbjednosti, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja – jedan (1) izvršilac;

5. Pripravnik — bachelor politologije, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja – jedan (1) izvršilac;

6. Pripravnik — bachelor-inžinjer mašinstva, smjer odbrambene tehnologije, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanj – jedan (1) izvršilac;

7. Pripravnik — bachelor sigurnosnih i mirovnih studija, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu obrazovanja – jedan (1) izvršilac;

Opis poslova i radnih zadataka:
Pripravnici će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja radnog iskustva za polaganje stručnog (upravnog) odnosno javnog ispita.

Radni odnos pripravnika zasniva se na period od jedne godine. Mjesto rada: Sarajevo

Opšti uslovi koje kandidat za pripravnika treba da ispunjava:

Za prijem u radni odnos pripravnik mora ispunjavati sljedeće opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

– da ima navršenih 18 godina života, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija),

– da je državljanin Bosne i Hercegovine, što dokazuje uvjerenjem (original ili ovjerena fotokopija) ne starijim od šest mjeseci,

– da protiv njega nije pokrenut krivični postupak, što dokazuje uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od tri mjeseca,

– da nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, što dokazuje izjavom ovjerenom kod nadležnog opštinskog organa po mjestu prebivališta, ne starijom od tri mjeseca,

– da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova navedenog zanimanja, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, ne starijim od tri mjeseca, a isto dostavljaju samo izabrani kandidati prije zaključivanja ugovora o obavljanju pripravničkog staža.

Posebni uslovi:

– završen odgovarajući fakultet, visoka stručna sprema ili završen najmanje prvi ciklus studija uz ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova, što dokazuju diplomom (original ili ovjerena fotokopija) ili uvjerenjem o diplomiranju izdatim od strane visokoškolske ustanove, ne starijim od jedne godine od dana diplomiranja (original ili ovjerena fotokopija). U slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji – original ili ovjerena fotokopija);

– da nema ostvaren radni staž preko jedne godine, nakon završenog obrazovanja, što dokazuje ovjerenom fotokopijom radne knjižice (ovjerena fotokopija radne knjižice ne starija od 15 dana) ili potvrdom — uvjerenjem PIO/MIO da nije registrovan u matičnoj evidenciji.

Procedura izbora:

Kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa i koji su se blagovremeno prijavili na javni oglas podliježu provjeri znanja koju određuje komisija za izbor pripravnika.

O mjestu i datumu provjere kandidati će biti blagovremeno obaviješteni.

Javni oglas ostaje otvoren do 22.03.2016. godine.

Napomena:

Potpisanu prijavu na oglas sa biografijom, adresom i kontakt telefonom, te traženom dokumentacijom dostaviti preporučenom pošiljkom na adresu:

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića br. 98. sa naznakom „Javni oglas za prijem pripravnika”.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće biti uzete u razmatranje.

Ministarstvo odbrane BiH

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!