Danas počeo upis u srednje škole na području SBK/KSB, pogledajte rokove
photo: ilustracija
Aktuelno

Danas počeo upis u srednje škole na području SBK/KSB, pogledajte rokove

Na osnovu člana 40. i 41. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine SBK”, broj: 11/01, 17/04 i 15/12) i Zaključka Vlade Kantona broj :01-05-390/18-29 od 31.05.2018. godine, Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, o b j a v lj u j e

KONKURS

za upis redovnih učenika u prvi razred srednjih škola Srednjobosanskog kantona
u školskoj 2018./2019. godini

I. ROKOVI

Prijavljivanje, izbor kandidata i upis učenika obavlja se u tri upisna roka kako slijedi:

Prvi (ljetni) upisni rok

Prijavljivanje kandidata za gimnazije, tehničke i srodne, te stručne škole je 18. i 19.6.2018. godine (ponedjeljak i utorak), a za muzičke i druge škole sa posebnom provjerom
osposobljenosti 19.6.2018.godine, od 8.00 časova.
Nakon zaprimljenih prijava kandidata za upis u prvi razred srednje škole, na prijedlog komisije za upis, Upravni odbor škole će utvrditi prijedlog formiranja odjeljenja za prvi razred
po strukama i zanimanjima, na način da minimalni broj učenika u odjeljenju je 16, a maksimalni broj da bude 20 učenika. Kod formiranja odjeljenja treba voditi računa da u IV
godišnjim školama mogu biti najviše dva srodna zvanja u jednom odjeljenju, a u okviru trogodišnjih struka, najviše dva zanimanja u jednom odjeljenju.

-Do 21.6.2016. (četvrtak) do 16,00 časova dostavite Prijedlog formiranja odjeljenja u Odjel za obrazovanje i nauku Ministarstva, radi daljnjih procedura prema Vladi Kantona na konačnu odluku.

Nakon dobivanja konačne Odluke Vlade Kantona, škole če objaviti rezultate (ljestvicu poretka) u roku od tri dana na oglasnoj ploči i na EMIS- web stranici škole te odrediti datum za upis učenika u prvi razred nakon prvog upisnog roka.

Drugi (ljetni) upisni rok

Prijavljivanje kandidata za gimnazije, tehničke i srodne, te stručne škole u drugom upisnom roku je 04. i 05.07.2018.godine (srijeda i četvrtak).
Nakon zaprimljenih prijava kandidata za upis u prvi razred srednje škole u drugom upisnom roku, na prijedlog komisije za upis, Upravni odbor škole će utvrditi konačnu rang listu primljenih kandidata i izvršiti raspored primljenih kandidata u razredna odjeljenja odobrene Odlukom Vlade Kantona i objaviti rezultate (ljestvicu poretka) u roku od tri dana na oglasnoj ploči i na EMIS- web stranici škole te odrediti datum za upis učenika u prvi razred nakon drugog upisnog roka.

Škole su obavezne do 09.07.2018. (ponedjeljak) do 16,00 časova dostaviti u Odjel za obrazovanje i nauku Ministarstva, izvještaj o formiranju i popuni razrednih odjeljenja za prvi razred za školsku 2018./2019. godinu.

Treći (jesenji) upisni rok

Prijavljivanje kandidata i upis učenika za nepopunjena mjesta je od 24.8.2018. od 8,00 časova.
Učenik se u jednom upisnom roku može konkurisati za upis samo u jednu školu odnosno vrstu programa, gdje prilaže originalne svjedodžbe i potvrde. Iznimno, učenik se možc prijaviti za upis na muzički program na temelju kopije dokumenata ako se istovremeno prijavljuje za upis u neku drugu srednju školu.

Prijavljivanje za upis

Na Konkurs za upis kandidat prilaže:

a) prijavu na Konkurs
b) izvod iz matične knjige rodenih ili rodni list
c) svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi
d) uvjerenje o uspjehu za VI.,VII. i VIII. razred osnovne škole

e) druga doktunenta relevantna za utvrđivanje broja bodova po kriterijima

II.OPĆI USLOVI

Pravo prijavIjivanja na Konkurs za upis redovnih učenika u prvi (I.) razred srednje škole, pod jednakim uslovima, imaju:
1) učenici koji su završili osnovnu školu, u dobi do navršenih 17 godina, a iznimno do 18 godina, uz odobrenje nastavničkog vijeća;
2) učenici s posebnim potrebatna, na temelju odgovarajućeg rješenja i mišljenja, imaju pravo upisa i s navršenih 20 godina života.
Komisiju za prijem učenika u srednju školu imenuje Upravni odbor škole.
Prijem učenika obavlja se u skladu sa planom upisa, bez prijemnog ispita, a na temelju rezultata i ljestvice poretka objavljene na školskoj oglasnoj ploči i EMIS-web stranici škole, na način kako je to utvrđeno pod tačkom I. (ROKOVI).

Od navedenog se izuzima Srednja glazbena škola Jakova Gotovca, Novi Travnik.

III. KRITERIJI ZA IZBOR

1. Učenici maksimalno mogu ostvariti 106 bodova pri upisu tt prvi razred Opče gimnazijc, 96 bodova u ostalim gimnazijama, tehničkim i sroditn školama i stručnim trogodišnjim školama. U školama uslužnih djelamosti učenici mogu ostvariti maksimalno 91 bod.

2. Maksimalni broj bodova ostvaruje se na osnovu slijedečih pokazatelja:
Opći uspjeh učenika postignut od VI. do IX. razreda osnovne škole – maksimalno 60 bodova (odličan: 5,0 = 15 bodova; 4,9=14,5 bodova; 4,8=14 bodova; 4,7=13 bodova; 4,6=12 bodova; 4,5=11 bodova; vrlo dobar = 10 bodova; dobar= 6 bodova i dovoljan= 4 boda).

3. Uspjeh iz relevantnih prcdmeta u VIII. i IX. razredu osnovne škole — Opća gimnazija maksimalno 25 bodova, u ostalim školama maksimalno 15 bodova (odličan = 2,5 boda; vrlo dobar = 2 boda; dobar = 1,5 bod i dovoljan = I bod) i 10 bodova za učenike trogodišnjih škola uslužnih djelatnosti.

4. Rezultati postignuti na školskim takmičenjima u znanju učenika osnovnih škola – maksimalno 12 bodova
a) kantonalno takmičenje: 1. mjesto = 3 boda; 2. mjesto = 2 boda; 3. mjesto 1 bod
b) federalno takmičenje: l. mjesto = 4 boda; 2. mjesto = 3 boda; 3. mjesto = 2 boda
c) medunarodno takmičenje: 1. mjesto = 5 bodova; 2. mjesto = 4 boda; 3. mjesto = 3 boda Ukupan zbir bodova koje učenik dobije po osnovu takmičenja iz četvrte tačke ne nto.fe preć1 12 bodova. s tim da se boduju samo takmičenja koja su zvanično organizirana na nivou Kantona, Federacije BiH i BiH i međunarodna, uz priložene originalne dokumente.

5. Diploma — učenik generacije: 8 bodova

6. Postignut odličan uspjeh i uzorno vladanje u VIII. i IX. razredu osnovne škole — I bod
Konačna ljestvica poretka učenika dobiva se zbrajanjem ocjena općeg uspjeha od VI. do IX. razreda osnovne škole, ocjena iz relevantnih predmeta za upis te bodova iz tačaka 4., 5. i 6. ovih kriterija.

IV. RELEVANTNI PREDMETI SU:

I. Za gimnaziju:

a) opću: bosanski /hrvatski/ srpski jezik, strani jezik, matematika, povijest, geografija
b) filološku: bosanski hrvatski/ srpski jezik. strani jezik, informatika
c) matematičko-informatičku: strani jezik, matematika informatika

2. Za mašinsku, elektrotehničku, drvoprerađivačku, građevinsku, geodetsku i saobraćajnu struku: matematika..fizika i informatika

3. Za medicinsku, zubotehničku, veterinarsku, poljoprivrednu, prehrambenu, ekološku, tekstilnu, kožarsku i šumarska struku: hemija biologija i bosanski/hrvatski/srpski jezik

4. Za ugostiteljsku, turističku i trgovačku struku: bosanski /hrvatski/ srpski jezik, strani jezik i geografija

5. Za ekonomsku struku: matematika, bosanski / hrvatski / srpski jezik, strani jezik

6. Za uslužne djelatnosti: bosanski /hrvatski/ srpski jezik i hemija

7. Za ostale trogodišnje stručne škole trećeg stepena iste ili srodne struke, relevantni predmeti su: bosanski /hrvatski/ srpski jezik, matematika i fizika

Ako se učenik školovao u inostranstvu i ako nije imao nastavne predmete u VII. i VIII. razredu, koji su relevantni za upis u prvi razred, umjesto ocjene iz toga predmeta uzima se prosječna ocjena iz svih predmeta toga razreda (aritmetička sredina).

Kandidati za upis u prvi razred srednje muzičke škole trebaju imati završenu osnovnu školu i osnovnu muzičku školu.

Kandidati koji nisu završili osnovnu muzičku školu pristupaju prijemnom ispitu prema propozicijama objavljenim na oglasnoj ploči škole koje utvrdi nastavničko vijeće škole.

Prijave na Konkurs za upis dostavljati na adresu škole. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Konkurs i plan upisa u prvi razrcd srednjih škola na Srednjobosanskom kantonu u školskoj 2018./2019. godini, če biti objavljen u dnevnom listu i na web stranici Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona: www.mozks-ksb.ba i www.e-skole.ba.

error: Nije dozvoljeno kopiranje i prenošenje sadržaja!